محصولات داغتأثیر ارزشیابی های توصیفی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب ,

- بیشتر بدانید
ارزش های توصیفی و سنتی می توانند تأثیرات متفاوتی در حیطه های آموزشی و عاطفی داشته باشند هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نوع ارزشیابی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دوم ابتدایی شهر تهران بود...

بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر سلامت روانی و عملکرد ,

- بیشتر بدانید
عده ای معتقدند که بازی های رایانه ای رابطه منفی با عملکرد تحصیلی و وضعیت سلامت روانی داشته و بر میزان رفتارهای پرخاشگرانه، اضطراب، افسردگی و گوشه گیری نوجوانانی که به این بازی ها می پردازند ، تاثیر دارد...

تأثیر اضطراب بر عملکرد تحصیلی

- بیشتر بدانید
تأثیر اضطراب بر عملکرد تحصیلی در این صورت دانش آموز یا دانشجو می داند که طبق برنامه رفتار کرده است و اگر واقعاً تا جایی که می توانسته تلاش کرده و به جای نتیجه به عملکرد خود و اصلاح آن اندیشیده ....

ورزش و پیشرفت تحصیلی

- بیشتر بدانید
اهمیت تربیت بدنی و ورزش در تعلیم و تربیت با تاکیدی که بر پرورش جسمی ،ذهنی ، هیجانی و برای زندگی اجتماعی دارد بر کسی پوشیده نیست و فعالیت بدنی به عنوان یک عامل موثر در پیشرفت تحصیلی مطرح شده است ...